Bewonersplatform Delfzijl maakt afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties

Eemsdelta – Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties hebben op 1 december naast de jaarlijkse prestatieafspraken ook hun overeenstemming over de ambities voor de langere termijn vastgelegd.

Woonvisie als bouwsteen
In maart 2022 heeft de gemeenteraad de Woonvisie ‘Met vertrouwen aan de slag’ vastgesteld. Vervolgens is met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties gewerkt aan de uitvoering hiervan. Dit heeft geresulteerd in afspraken over wat er met de sociale woningvoorraad  gaat gebeuren. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is tevreden over het resultaat: “Zowel de prestatieafspraken voor 2023 als de uitvoeringsambities voor de langere termijn zijn samen met alle betrokken woningcorporaties en de huurderorganisaties tot stand gekomen.”

Toekomst
In de gemeente Eemsdelta heeft de uitvoering van het versterkingsprogramma raakvlakken met thema’s als ontwikkeling van de woningvoorraad, betaalbaarheid, verduurzaming van woningen en leefbaarheid.  Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “Het gaat om het vinden van een goede balans tussen inkomen en woonlasten, waaronder de energielasten, het verbeteren van de woonkwaliteit en de verandering van woonbehoeften.” Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen: “We zijn blij met de gemaakte afspraken. We werken niet alleen volop samen aan de versterking, vernieuwing en verduurzaming van onze woningvoorraad, we hebben ook oog voor de moeilijke positie waarin veel van onze huurders zitten.” Edo Ladage, voorzitter van het Bewonersplatform Delfzijl: “Als huurders hebben we ons ingezet om samen met de gemeente en woningcorporaties tot goede inhoudelijke afspraken te komen. Zo hebben we afspraken gemaakt op het gebied van levenloopsbestendig wonen en het creëren van meer perspectief voor jongeren.”

De ambitie- en prestatieafspraken zijn ondertekend door de volgende partijen: Gemeente Eemsdelta, de corporaties Acantus,  Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting Wierden en Borgen en Woningcorporatie Woonzorg Nederland en de huurdersorganisaties Bewonersplatform Delfzijl,  Huurdersorganisatie De Maren,  Huurdersadviesgroep Woonstichting Groninger Huis, Huurdersorganisatie HEG en Landelijk huurdersplatform Woonzorg Nederland.

Gerelateerde berichten